ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
01 ตุลาคม 2563 (ชิ้น)
36,527
ขายวันนี้
471
รับเคลมวันนี้
599
ส่งกลับคืนวันนี้
-128
เคลมสะสม เพิ่ม / (-ลด)
 
สะสม ปี 2563 (ชิ้น)
9,630,480
ขายสะสม
115,559
รับเคลมสะสม
116,124
ส่งกลับคืนสะสม
3,935
อยู่ระหว่างการเคลม ณ.วันนี้
 
ค่าเฉลี่ย
1.20%
% การเคลม : ยอดขาย
422
รับเคลม เฉลี่ยต่อวัน
503
ส่งกลับคืน เฉลี่ยต่อวัน
9 วัน
ระยะเวลาในการเคลมเฉลี่ย (TAT)
 

สถิติการเคลม (ย้อนหลัง 3 เดือน)

40%
31%
12%
9%
5%
3%
หน่วย: วัน 1-7 8-14 15-20 21-30 31-45 มากกว่า 45